Download flash!

Pescuit industrial/comercial


Anunț cu privire la reglementarea pescuitul comercial în anul 2018


[13.04.2018] 

  În atenția persoanele fizice și juridice care practică activitatea de întreprinzător, Serviciul Piscicol vă aduce la cunoștință, că pentru anul 2018 nu au fost aprobate cote pentru pescuitul comercial în obiectivele acvatice piscicole naturale. Prin urmare, nu vor fi acordate certificate de atribuire a cotelor de pescuit pentru al treilea an consecutiv (2016-2018). Subiectul menționat a fost examinat în cadrul ședințelor Consiliului Ihtiologic de pe lângă autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului și în final, Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului a luat decizia de neaprobare a cotelor de pescuit comercial pentru anul 2018.


Anunț referitor la pescuitul comercial în anul 2018

[01.12.2018] 

  În conformitate cu noile modificări ale Legii nr. 149 din 08.06.2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura, operate prin Legea nr. 185 din 21.09.2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, vă aducem la cunoștință, că procedura de atribuire a cotelor de pescuit comercial a fost modificată.

  Astfel, conform prevederilor art. 17, alin. 2 al Legii nr. 149/2006, „Pescuitul comercial este permis doar în obiectivele acvatice piscicole naturale și/sau în sectoarele acestora, aprobate anual de către autoritatea emitentă, care publică, până la data de 15 aprilie, lista acestor obiective și sectoare, precum și cotele pentru pescuitul comercial pe anul următor”.

  Cererile pentru obținerea certificatului de atribuire a cotei de pescuit și a permisului de pescuit comercial, sunt depuse anual de către persoanele fizice și juridice care practică activitatea de întreprinzător, de la data publicării listei obiectivelor acvatice piscicole naturale, până la 1 mai.

  Reieșind din cele expuse în cazul aprobării sau neaprobării cotelor de pescuit pentru anul 2018, autoritatea emitentă va emite un ordin în acest sens.ANUNȚ

[01.12.2016] 

Autorizarea pescuitului industrial/comercial  Prin prezenta, Serviciul Piscicol aduce la cunoștința publicului informația cu privire la autorizarea pescuitului industrial/comercial în obiectivele acvatice piscicole naturale pentru anul 2017.

  Conform articolului 20 al Legii nr. 149 din 08.06.2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura, autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului, (în continuare Ministerul Mediului), aprobă cotele de pescuit, care se determină anual, pentru fiecare obiectiv acvatic piscicol natural în parte, în baza observaţiilor ihtiologice efectuate de Serviciul Piscicol, conform recomandărilor instituţiilor de cercetări ştiinţifice.

  Serviciul Piscicol a elaborat lista sectoarelor de pescuit, inclusiv numărul de cote și a propus dezbaterea subiectului în cadrul ședinței Consiliului Ihtiologic.

  Prin urmare, pe data de 30 noiembrie curent a avut loc ședința Consiliului Ihtiologic pe lângă Ministerul Mediului, pe ordinea de zi fiind incluse dezbaterile referitoare la aprobarea sau neaprobarea cotelor de pescuit.

  În final, membrii Consiliului Ihtiologic au înaintat următoarele recomandări:

    1. Se recomandă Ministerului Mediului să nu aprobe cote pentru pescuitul industrial/comercial în obiectivele acvatice piscicole naturale pentru anul 2017.

    2. Se recomandă Serviciului Piscicol, conform art. 18 din Legea nr. 149 din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura, efectuarea pescuitului ameliorativ în obiectivele acvatice piscicole naturale, în baza recomandărilor instituţiilor ştiinţifice din domeniu.

  Prin urmare, pentru anul 2017 nu au fost aprobate cote de pescuit industrial/comercial în bazinele acvatice piscicole naturale.


Autorizarea pescuitului

[08.06.2006] 


 Pescuitul industrial/comercial se efectuează în baza certificatului de atribuire a cotei anuale și a permisului de pescuit industrial/comercial eliberat de către Serviciul Piscicol.

 Serviciul Piscicol publică pe web site-ul oficial al Ministerului Mediului și a Serviciului Piscicol, pînă la 1 decembrie, lista obiectivelor acvatice piscicole naturale şi/sau sectoarelor acestora, unde va fi permis pescuitul industrial/comercial în anul viitor, şi cotele anuale aprobate pentru pescuitul industrial/comercial.

 În vederea obţinerii certificatului de atribuire a cotei anuale pentru pescuitul industrial/comercial, solicitanţii prezintă Serviciului Piscicol, pînă la 15 decembrie, următoarele documente:
  • cerere, cu indicarea sectorului şi cotei anuale de pescuit solicitate;
  • copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat – pentru agenţii economici.

 Certificatele de atribuire a cotei anuale pentru pescuitul industrial/comercial în obiectivele acvatice piscicole naturale şi permisele de pescuit industrial/comercial (pentru persoanele angajate, conform listei prezentate de deţinătorul certificatului) se eliberează solicitanţilor în termen de 5 zile din data achitării taxei pentru pescuitul industrial /comercial şi sînt valabile pentru un an de zile.

 În certificatul de atribuire a cotei anuale pentru pescuitul industrial/comercial în obiectivele acvatice piscicole naturale se indică obiectivul acvatic sau sectorul atribuit, numele sau denumirea titularului certificatului, cota de pescuit, data eliberării, perioada de valabilitate şi uneltele de pescuit care se permit pentru utilizare.

 Dacă pînă la data de 15 decembire inclusiv, au fost depuse mai multe cereri pentru pescuitul industrial/comercial în acelaşi obiectiv acvatic piscicol natural sau sector, se va organiza o licitaţie de comercializare a certificatelor de atribuire a cotei anuale pentru pescuitul industrial/comercial.

 Pescuitul industrial/comercial se practică de către personalul de pescari, angajat de către titularii certificatului de atribuire a cotei anuale pentru pescuitul industrial/comercial, în baza permiselor de pescuit, eliberate de către Serviciul Piscicol.

 Taxa pentru pescuitul industrial/comercial, este stabilită în baza argumentărilor biologo-economice şi constituie 9000 lei pentru 1 (una) tonă; (HG Nr.888 din 06.08.2007)