Download flash!

Pescuit industrial/comercial


Reguli de pescuit

 Dimensiunile minime (în milimetri) ale ochiurilor uneltelor de pescuit permise pentru pescuitul industrial/comercial sînt următoarele:
 • la năvoade:
  • în matiţă - 36
  • în aripi - 50
 • la ave, plase - 55
 • la ietere - 36

 La pescuitul scrumbiei, în fluviul Nistru, se admite folosirea plaselor cu dimensiunile ochiului de cel puţin 32 mm.

 Persoanele fizice şi juridice care practică pescuitul industrial/comercial în obiectivele acvatice piscicole naturale sînt obligate:
 • să efectueze, în comun cu Serviciul Piscicol, acţiuni de protecţie şi de reproducere a resurselor biologice acvatice;
 • să marcheze cu semne de hotar sectoarele piscicole;
 • să ţină evidenţa pe specii a capturii;
 • să prezinte Serviciului Piscicol documentaţia de evidenţă a capturii;
 • să asigure accesul liber al angajaţilor Serviciului Piscicol în locurile de pescuit, pe mijloacele de transport, în depozite, în cherhanale şi la întreprinderile de prelucrare a resurselor biologice acvatice pentru controlul uneltelor, metodelor de pescuit şi al capturii;
 • să nu depăşească cotele de pescuit şi să respecte regulile de utilizare a uneltelor de pescuit;
 • să efectueze lucrări curente de întreţinere şi amenajare a canalelor, gîrlelor şi izvoarelor care alimentează obiectivele acvatice piscicole naturale ori sectoarele atribuite pentru pescuit, a lacurilor, bălţilor, rîurilor, avînd drept scop protecţia fondului lor piscicol;
 • să întreprindă măsuri pentru combaterea epizootiilor, a dăunătorilor resurselor biologice acvatice.

 Indiferent de tipul pescuitului, sportiv si de amator sau industrial\commercial este obligatorie respectarea dimensiunilor minime (în cm.) ale peştilor care pot fi pescuite :
 • Avat – Жерех - (Aspius aspius) - 40
 • Babuşcă –Плотва - (Rutilus rutilus) - 18
 • Batcă –Густера - (Blicca bjoerkna) - 15
 • Biban – Окунь - (Perca fluviatilis) - 12
 • Bufalo -Буфало - Ictiobus cyprinellus, I. bubalus, I. niger - 32
 • Caracudă (Carassius carassius) - 17
 • Caras argintiu – Серебряный карась - (Carassius auratus gibelio) - 17
 • Clean – Голавль - (Leuciscus cephalus) - 28
 • Cosac cu bot ascuţit – Синец - (Abramis ballerus) - 18
 • Cosac cu bot turtit – Белоглазка - (Abramis sapa) - 18
 • Cosaş – Белый амур - (Ctenopharyngodon idella) - 40
 • Crap – Kарп - (Cyprinus carpio) - 32
 • Lin – Линь - (Tinca tinca) - 25
 • Morunaş – Рыбец - (Vimba vimba) (numai în lacul de acumulare Costeşti-Stînca) - 26
 • Novac – Пестрый толстолобик - (Aristichthys nobilis) - 30
 • Plătică – Лещ - Abramis brama) - 30
 • Rezeafcă de Dunăre – Пузанок - (Alosa tanaica) - 25
 • Roşioară - Красноперка - (Scardinius erythrophthalmus) - 15
 • Sabiţă – Чехонь - (Pelecus cultratus) - 24
 • Scobar – Подуст - (Chondrostoma nasus) - 24
 • Scrumbie de Dunăre – Сельдь - (Alosa pontica) - 20
 • Sînger – Белый толстолобик - (Hypophthalmichthys molitrix) - 30
 • Somn European – Сом - (Silurus glanis) - 60
 • Şalău – Судак - (Stizostedion lucioperca) - 38
 • Ştiucă –Щука - (Esox lucius) - 32
 • Tarancă – Тарань- (Rutilus rutilus heckeli) - 18

 Puietul de peşte sub dimensiunile stabilite trebuie să fie eliberat în mediul acvatic în stare vie.  Măsurarea peştelui de toate speciile se face de la vîrful cavităţii bucale închise pînă la baza înotătoarei caudale.

 În obiectivele acvatice piscicole naturale este interzis, în cursul anului, pescuitul:
 • speciilor incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova;
 • cegăi şi hibrizilor de sturioni;
 • păstrăvului şi anghilei;
 • morunaşului (în bazinul fluviului Nistru).
  • pescuitul industrial/comercial este interzis în perioada de prohibitiție și în zonele prohibite pentru orice pescuit;
  • pentru pescuitul industrial/comercial, este interzis instalarea uneltelor de pescuit fixe sau plutitoare pe mai mult de 2/3 din lăţimea fluviilor, rîurilor, gîrlelor şi canalelor, instalarea uneltelor de pescuit în poziţie de şah, pescuitul folosind momeli naturale sau artificiale.