Download flash!

Interdicții


 • Pentru protecţia fondului piscicol se interzic următoarele acţiuni şi activităţi:
  • deversarea şi aruncarea în obiectivele acvatice piscicole a apelor reziduale industriale, meteorice şi menajere neepurate, a apelor de la fermele şi complexele zootehnice şi de la spălarea mijloacelor de transport, a deşeurilor industriale şi menajere, a molozului;
  • construirea de zăgazuri şi diguri continue pe rîuri, afluenţi şi canale, scurgerea apei din bălţi, limanuri şi lacuri, cu excepţia cazurilor cînd, cu avizul expertizei ecologice de stat, se realizează măsuri hidrotehnice de ameliorări sanitare;
  • îndiguirea şi reconstruirea digurilor distruse în luncile inundabile care constituie locuri de depunere a icrelor;
  • extragerea nisipului, pietrişului, altor materiale din albiile sau din malurile obiectivelor acvatice, aruncarea, în locurile de depunere a icrelor, în gropile de iernat şi în locurile de pescuit, a nămolului extras în timpul lucrărilor de adîncire;
  • staţionarea mijloacelor de transport acvatic în zonele prohibite pentru pescuit, cu excepţia locurilor destinate instalării geamandurilor şi staţionării în cazuri extreme (ceaţă, furtună, avarie);
  • înmuierea pieilor, cojii de tei, spălarea mijloacelor de transport auto, butoaielor şi ambalajelor în care s-au păstrat chimicale şi alte substanţe care afectează regimul hidrochimic;
  • folosirea îngrăşămintelor, a pesticidelor şi a altor chimicale pe terenurile din jurul lacurilor, iazurilor, heleşteielor şi de-a lungul cursului de apă al fluviilor şi rîurilor pe o fîşie avînd lăţimea de 300 m de la muchia povîrnişului din preajma albiei;
  • efectuarea fără avizul expertizei ecologice de stat a exploziilor, a lucrărilor de adîncire pentru menţinerea nivelului navigabil şi de preîntîmpinare a calamităţilor naturale;
  • aclimatizarea şi creşterea a noi specii de peşte şi de alte organisme acvatice în obiectivele piscicole naturale fără acordul autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului;
  • cositul stufului, papurii, altor plante acvatice în obiectivele acvatice piscicole naturale fără acordul Serviciului Piscicol;
  • transportul fără dezinfecţie şi dezinvazie prealabilă a uneltelor de pescuit folosite în obiectivele acvatice în care au fost depistate focare de boli infecţioase şi boli parazitare ale peştilor în alte obiective piscicole;
  • instalarea uneltelor de pescuit fixe sau plutitoare pe mai mult de 2/3 din lăţimea fluviilor, rîurilor, gîrlelor şi canalelor;
  • instalarea uneltelor de pescuit în poziţie de şah;
  • pescuitul în locurile de depunere a icrelor, în gropile de iernat şi la o distanţă de 100 m de la hotarele lor;
  • tragerea năvoadelor de pe maluri opuse concomitent ori succesiv;
  • pescuitul cu utilizarea substanţelor narcotice şi toxice, materialelor explozibile, curentului electric, uneltelor înţepătoare, armelor de foc sau pneumatice, pescuitul prin gonire, lovire cu prăjina, cu ostia, cu jupuitorul, pescuitul cu ajutorul aparatelor de iluminat, cu producerea zgomotului;
  • pescuitul industrial/comercial cu momeli naturale sau artificiale;
  • aflarea în obiectivul acvatic piscicol natural sau în preajma lui cu unelte de pescuit a căror folosire, conform prezentei legi, este interzisă în acel obiectiv acvatic şi în perioada respectivă, cu substanţe toxice şi explozive, excepţie făcînd cazurile cînd aceste substanţe sînt destinate efectuării exploziilor, autorizate de Serviciul Piscicol, în obiectivul acvatic piscicol natural sau în preajma lui pentru adîncirea albiei;
  • închiderea cu garduri sau cu unelte de pescuit a canalelor şi gîrlelor de legătură cu bazinele de apă remanente în terenurile inundabile, dacă prin aceasta se împiedică accesul peştilor în timpul viiturilor, precum şi scurgerea apelor din aceste bazine;
  • distrugerea sau deteriorarea digurilor, barajelor şi canalelor pescăreşti, povîrnişurilor şi malurilor înierbate;
  • reducerea nivelului minim de apă admisibil în obiectivele acvatice piscicole naturale sau folosirea apei în scopuri industriale, agricole şi menajere fără acordul Serviciului Piscicol;
  • folosirea apelor din obiectivele acvatice piscicole în scopuri industriale, agricole şi menajere fără echiparea prizelor de apă cu instalaţii de protecţie a peştelui;
  • forarea hidrologică fără avizul expertizei ecologice de stat;
  • pescuitul industrial/comercial, sportiv şi de amator de pe mijloace de transport acvatic fără numere de înmatriculare;
  • folosirea mijloacelor de transport acvatic de către persoane particulare în obiectivele acvatice piscicole naturale în perioada de prohibiţie şi în locurile interzise pentru pescuit;
  • vinderea peştelui şi altor organisme acvatice de către persoane fizice şi juridice fără documente de provenienţă a mărfii;
  • pescuitul sportiv şi de amator în timpul nopţii.
  • folosirea amenajărilor piscicole pentru navigaţia cu ambarcaţiuni cu motor.

 • Este interzisă confecţionarea, comercializarea şi folosirea următoarelor unelte şi metode de pescuit:
  • mrejele fără coarda de jos;
  • năvodul şi plasele de pescuit cu lungimea dispozitivului de acţionare mai mare cu 1/3 din lungimea aripii respective;
  • tralul fără permis special;
  • ietera cu diametrul de peste 1,5 m;
  • coteţul, gardul, vîrşa, crîşnicul, prostovolul, ostia, jupuitorul, undiţa electrică, ecranul, substanţele narcotice şi toxice, materialele explozive şi curentul electric.