Download flash!

Răspundere contravenţională


 Pentru încălcarea regulilor de protecție a resurselor piscicole și a regulilor de pescuit, persoanelor fizice și juridice sânt aplicate amenzi în conformitate cu Codul Contravențional al Republicii Moldova Nr. 218 din 24.10.2008,

Încălcarea regulilor de protecţie a resurselor piscicole şi a regulilor de pescuit
(extras din articolul 114 al CCA Nr. 218-XVI din 24.10.2008)

 • Încălcarea regulilor de protecţie a resurselor piscicole se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
 • Încălcarea regulilor de pescuit, cu excepţia pescuitului în obiectivele acvatice aflate în gestiune privată, dacă fapta nu constituie infracţiune, se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
 • Transportarea, comercializarea produselor pescuitului şi altor organisme acvatice fără documentele necesare stabilite de legislaţie se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
 • Acţiunile specificate la alin.(1) însoţite de pescuitul ori de distrugerea unor specii valoroase de peşte şi de plante acvatice sau a altor reprezentanţi ai faunei şi florei acvatice se sancţionează cu amendă de 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
 • Pescuitul cu utilizarea curentului electric, a explozivilor, a substanţelor otrăvitoare, narcotice sau reactive de orice fel se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

 Aplicarea amenzii nu scuteşte persoanele vinovate de obligaţia de a repara prejudiciul cauzat resurselor biologice acvatice, calculat în conformitate cu tabelul.

Despăgubirile pentru prejudiciul cauzat prin pescuit, comercializare, posesiune şi export ilicit sau prin nimicire a resurselor biologice acvatice în obiectivele acvatice piscicole
(1 unitate convențională – 20 lei)


 Mijloacele băneşti de reparaţie a prejudiciului cauzat resurselor biologice acvatice din obiectivele acvatice naturale se virează la un cont special al Serviciului Piscicol pentru a fi utilizate la lucrările de construcţie şi exploatare a obiectivelor piscicole de compensare, la lucrările curente de ameliorare piscicolă (cumpărarea puietului pentru popularea cu peşti a obiectivelor acvatice naturale, restabilirea locurilor de depunere a icrelor, efectuarea cercetărilor ştiinţifice în vederea sporirii rezervelor piscicole şi conservării resurselor biologice acvatice).

 Uneltele de pescuit, mijloacele de transport terestru şi acvatic, alte obiecte utilizate la comiterea încălcării prevederilor prezentei legi, precum şi peştele şi alte organisme acvatice pescuite în mod ilicit, se ridică.

 Uneltele de pescuit, mijloacele de transport terestru şi acvatic, alte obiecte ridicate se păstrează la depozitul Serviciului Piscicol şi, în funcţie de hotărîrea judecătorească, se confiscă ori se restituie deţinătorului. Uneltele de pescuit interzise se vînd unităţilor piscicole ori se distrug.

 Hidrobionţii pescuiţi în mod ilicit pot fi ridicaţi atît în locurile de pescuit, cît şi în cherhanale, în locurile de prelucrare şi comercializare.

 Peştele ridicat se predă unităţilor piscicole sau de comerţ. În funcţie de timpul, locul şi condiţiile săvîrşirii contravenţiei, peştele poate fi lăsat contravenientului, cu condiţia achitării costului lui la preţul de piaţă.

 Dacă persoanele care au încălcat prevederile prezentei legi nu au fost identificate, peştele, uneltele de pescuit, mijloacele de transport terestru şi acvatic, alte obiecte abandonate sînt reţinute de Serviciul Piscicol.

Încălcarea regimului de protecţie a apelor
(extras din articolul 109 al CCA Nr. 218-XVI din 24.10.2008)

 • Spălarea vehiculelor, utilajelor şi ambalajelor în apele naturale, în preajma lor şi în alte locuri neautorizate se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
 • Nerespectarea dimensiunilor şi regimului de protecţie a zonelor de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă şi a fîşiilor riverane de protecţie a apelor se sancţionează cu amendă de la 10 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Încălcarea regulilor de folosire a apei
(extras din articolul 110 al CCA Nr. 218-XVI din 24.10.2008)

 • Captarea şi folosirea apei cu încălcarea limitelor stabilite, folosirea apei potabile în scopuri tehnice se sancţionează cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
 • Folosirea obiectivelor acvatice fără autorizaţia de folosinţă specială, fără titlul de stat de folosinţă separată se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

Nerespectarea regulilor şi instrucţiunilor privind exploatarea
construcţiilor, instalaţiilor şi aparatelor de măsurat
hidrotehnice, de gospodărire şi de protecţie a apelor
(articolul 111 al CCA Nr. 218-XVI din 24.10.2008)

 Nerespectarea regulilor şi instrucţiunilor privind exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi aparatelor de măsurat hidrotehnice, de gospodărire şi de protecţie a apelor se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.tă persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

Colectarea sau nimicirea plantelor, capturarea sau nimicirea animalelor
incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova şi în anexele la Convenţia privind comerţul
internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES)
(articolul 140 al CCA Nr. 218-XVI din 24.10.2008)

 • Colectarea sau nimicirea plantelor, capturarea sau nimicirea animalelor incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova şi în anexele la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES), precum şi comiterea altor acţiuni sau inacţiuni ce pot cauza reducerea numărului acestor plante şi animale sau dispariţia lor se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale.
 • Încălcarea regulilor de export sau import al speciilor de plante şi animale incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova şi în anexele la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES) se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Neadmiterea inspectării obiectivelor sau neprezentarea
informaţiei despre starea mediului
(articolul 145 al CCA Nr. 218-XVI din 24.10.2008)

  Împiedicarea accesului inspectorilor de stat pentru ecologie la inspectarea obiectivelor şi refuzul de a acorda informaţii, precum şi prezentarea unei informaţii eronate despre starea mediului se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

Poluarea mediului cu cauzarea de prejudicii
(articolul 149 al CCA Nr. 218-XVI din 24.10.2008)

  Poluarea mediului (aerului atmosferic, a bazinelor acvatice de suprafaţă şi subterane, a terenurilor) cu deşeuri industriale, de construcţie sau menajere, cu ape menajere, cu emisii de poluanţi ce au cauzat prejudicii se sancţionează cu amendă de la 40 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 350 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.